Információ

Kedves Szülők!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2020-21-es tanévben tanköteles lesz.

Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.
ÖKO iskolaként, Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként kiemelten kezeljük az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra nevelést és a tehetséggondozást. Bázisintézményként több évtizedes jó gyakorlatainkat osztjuk meg a tehetséggondozás és hátránykompenzálás, az inkluzív nevelés terén.
Intézményünket a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, a tudás megszerzése.
Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra.
Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintő felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek szabadidejüket – mind a napköziben, mind a szakkörökön – a lehető legaktívabban töltsék.
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényeges számukra, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömteli tanulás színtere legyen.

Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével.
A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk órarendbe szervezetten és szakkörökön.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, a tehetségek, a tanulási nehézséggel küzdők együttnevelését tanórai differenciálással, csoportbontásokkal, külön foglalkozásokkal valósítjuk meg alsó és felső tagozaton egyaránt.
Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Ötödik osztálytól a matematikát és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat nívó csoportban oktatjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk az informatika tantárgy és az angol nyelv oktatását képesség szerinti bontott csoportban.

Nyelvoktatás:
Tanított idegen nyelv: angol.
Az idegen nyelvet a helyi tantervünkben leírtaknak megfelelően 3. évfolyamtól nívó csoportban oktatjuk. Az 1-2. évfolyamon minden osztályban a délutáni idősávban lehetőséget biztosítunk az angol nyelv tanulására bontott csoportban.

Szabadidős tevékenységek:
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves-, kulturális-, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár- és színházlátogatás, stb). A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk: angol, matematika, néptánc, modern tánc, színjátszó, drámajáték, ECDL (7-8. évf.), csillagászat, természetismeret, énekkar, kézműves, rajz, sakk, sportkörök, pénteki cikkcakk.
Önköltséges lehetőségek: tűzzománc, úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, aerobik aikido, judo, kosárlabda, sakk, zenei oktatás.

Zenei oktatás:
Helyet biztosítunk az Aelia Sabina Zeneiskola zenepedagógusainak hangszer és szolfézs tanításra.

Napközi, tanulószoba, ügyelet:
Az 1-6. évfolyamon igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk a napközis ellátást 16:30-ig és 7-8. évfolyamon a tanulószobát 14:00-16:00-ig. A napközi 1-5. évfolyamon egy osztály, egy napközis csoport jelleggel működik. Előzetes igényfelmérés alapján pedagógus felügyelettel ügyeletet biztosítunk, reggel: 6:30-7:45-ig és délután:16:30-17:30-ig.

Hagyományőrző programjaink:
Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására: Bárczi Piknik, BárcziZOO, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi ünnepségek, Iskolanap, farsang, egészségnap, DÖK nap, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, Határtalanul programok, erdei iskola .

A 2020/2021-es tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani:
1.a – kézműves – sport (Rácz Krisztina, Angel Klára)
1.b – drámajáték – művészetek (László Gyöngyvér, Sztrida Elvira)
1.m – matematika – sakk (Molnárné Simon Judit, Ligay Csilla)

Barátságos, jól felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel várjuk a gyerekeket. A tanév első hónapjában óvoda-iskola jelleggel szoktatjuk gyermekeinket az új közösségbe és az iskolás életmódhoz. Az olvasást hangoztató – elemző – összetevő módszerrel – szótagolva tanítjuk.

Szeretettel várjuk Önöket “Iskolanyitogató” programjainkra gyermekükkel együtt, hogy iskolánkkal és a leendő elsős tanító nénikkel megismerkedhessenek!

Szülői beszélgető kör 2019. november 20. 17.00-18.00
“Mozogj, alkoss” – Iskolások leszünk! 2020. január 22. 17.00-18.00
“Forgószínpad” – játék, dráma, logika 2020. február 26. 17.00-18.00
“Tavaszváró” – kézműveskedés 2020. március 18. 17.00-18.00
Nyílt nap 2020. április 2. 8.30-12.00

Intézményvezető fogadó órája: hétfő 15:00-16:00
A beiskolázásért felel: Demény Gabriella intézményvezető-helyettes alsosigh@barczialtisk.hu

Tudnivalók a beiratkozáshoz

– A gyermek felvételéről és osztályba sorolásáról a fenntartó jóváhagyásával az igazgató dönt.

– A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája.

– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényő gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

– Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók, 2. sz. melléklet)
Kérjük, csak az Önökre vonatkozó nyilatkozatot töltsék ki!

– Nyilatkozat életvitelszerő lakcímről (1. sz. melléklet)

– A beiratkozás megkönnyítése érdekében a szülők a nyilatkozatokat kitöltve hozhatják magukkal.

– A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor kell kitöltenie a szülőnek! (3. sz. melléklet)

– A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.)