Kedves Szülők!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2021/2022-es tanévben tanköteles lesz.

Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.

ÖKO iskolaként, Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként kiemelten kezeljük a környezettudatosságra, az egészséges életmódra nevelést és a tehetséggondozást. Bázisintézményként több évtizedes jó gyakorlatainkat osztjuk meg a tehetséggondozás és hátránykompenzálás, az inkluzív nevelés terén.

Intézményünket a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, a tudás megszerzése.

Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra.

Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek a szabadidejüket – mind a napköziben, mind a szakkörökön – a lehető legaktívabban töltsék.

Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényeges számukra, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömteli tanulás színtere legyen.

Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.

A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével.

A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk órarendben szervezetten és szakkörökön.

A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, a tehetségek, a tanulási nehézséggel küzdők együttnevelését tanórai differenciálással, csoportbontásokkal, külön foglalkozásokkal valósítjuk meg alsó és felső tagozaton egyaránt.

Második osztálytól biztosítjuk az angol nyelv tanulását képesség szerinti bontott csoportokban, harmadik osztálytól az informatika tantárgy tanulását. Ötödik osztálytól a matematika, a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat nívó csoportban oktatjuk.

Nyelvoktatás:

Tanított idegen nyelv: angol.

Az első évfolyamon a délutáni idősávban szakkör formájában lehetőséget biztosítunk az angol nyelv tanulására. Második évfolyamtól órarendbe építve bontott csoportban biztosítjuk minden gyermek számára a nyelvtanulást.

Szabadidős tevékenységek:

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves-, kulturális-, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár- és színházlátogatás, stb). A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk: angol, matematika, modern tánc, színjátszó, drámajáték, ECDL (7-8. évf.), csillagász, természetismeret, énekkar, kézműves, rajz, sakk, sportkörök, péntek délutáni cikkcakk.

Igény és szükség szerint lehetőséget biztosítunk gyógytestnevelésre.

Önköltséges lehetőségek: úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, aerobic, aikido, judo, kosárlabda, sakk, zenei oktatás.

Zenei oktatás:

Helyet biztosítunk az Aelia Sabina Zeneiskola zenepedagógusainak hangszer és szolfézs tanításra.

Napközi, tanulószoba, ügyelet:

Az 1-6. évfolyamon igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk a napközis ellátást 1630-ig és 7-8. évfolyamon a tanulószobát 1400-1600-ig. A napközi 1-5. évfolyamon egy osztály, egy napközis csoport jelleggel működik.

Előzetes igényfelmérés alapján pedagógus felügyelettel ügyeletet biztosítunk
reggel: 630-745-ig és délután:1630-1730-ig.

Hagyományőrző programjaink:

Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására: Bárczi Piknik, BárcziZOO, szüreti bál, Márton napi vigasság, Luca napi vásár, karácsonyi ünnepségek, Iskolanap, farsang, egészségnap, DÖK nap, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulások, Határtalanul programok, erdei iskola.

A 2021/2022-es tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani:

1.a       kommunikáció – kooperativitás       Burucs Erika

1.b       zene – dráma                                      Kerekesné Agárdi Noémi, Wolskyné Farkas Mónika

1.m     matematika – természetismeret Makai-Boros Anikó, Székely Szilvia

Barátságos, jól felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel várjuk a gyerekeket.
A tanév első hónapjában óvoda-iskola átmenet jelleggel szoktatjuk tanulóinkat az új közösségbe és az iskolás életmódhoz. Az olvasást hangoztató – elemző – összetevő módszerrel – szótagolva tanítjuk.

Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket „Iskolanyitogató” programjainkra, hogy iskolánkkal és a leendő elsős tanító nénikkel megismerkedhessenek!

Irány a Bárczi! – Bemutatkozás és tájékoztató online formában, Google Meet-en keresztül:

Regisztráció

január 18.    1700-1800

február 18.  1700-1800

Ha a járványügyi helyzet engedi:   Játszóház:      március 30. 1700-1800

Nyílt nap:      április 13. 830-1200

Sisa Péterné intézményvezető fogadó órája: hétfő 1500-1600 , e-mail: igazgato@barczialtisk.hu

A beiskolázásért felel: Demény Gabriella intézményvezető-helyettes alsosigh@barczialtisk.hu