Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2024/2025-ös tanévben tanköteles lesz. 

Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.
Örökös ÖKO iskolaként, Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként kiemelten kezeljük az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra nevelést és a tehetséggondozást, több évtizedes jó gyakorlatainkat osztjuk meg a tehetséggondozás és hátránykompenzálás, az inkluzív nevelés terén.
Iskolánkat a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, öröm legyen számukra a tanulás, a tudás megszerzése, szívesen járjanak iskolába.
Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek a szabadidejüket – mind a napköziben, mind a szakkörökön – a lehető legaktívabban töltsék.
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, ugyanakkor lényeges számukra, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömteli tanulás színtere legyen.

Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A fejlesztés célja: eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével.
A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk órarendbe szervezetten és szakkörökön.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek – a tehetségek és a tanulási nehézséggel küzdők együttnevelését tanórai differenciálással, csoportbontásokkal, külön foglalkozásokkal valósítjuk meg alsó és felső tagozaton egyaránt.

A legkisebbeknek igyekszünk megkönnyíteni az új közösséghez, az iskolás életmódhoz szoktatást a tanév első hónapjában óvoda-iskola átmenet jelleggel.
Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Olvasástanítási módszerünk a hangoztató – elemző – összetevő módszer. Ötödik osztálytól a matematikát és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat nívó csoportban oktatjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk a digitális kultúra tantárgy és 4. osztálytól az angol nyelv oktatását képesség szerinti bontott csoportban.

Nyelvoktatás: Tanított idegen nyelvünk az angol. Ezt az első évfolyamtól, a heti óraszámot fokozatosan növelve vezetjük be, majd 4. évfolyamtól már nívó csoportos bontásban oktatjuk.
Az LCF KIDS CLUB partnerintézményeként  induló első osztályainkban mindennapos angol nyelvű klubnapközi programot indítunk.

Sport, mozgás:

Az Úszó Nemzet Program keretében 1. és 2. évfolyamon, majd negyedik évfolyamon is a testnevelés tantárgy keretében gyermekeink úszás oktatáson vesznek részt.
Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Magyar Kézilabda Szövetséggel, melynek értelmében a testnevelésórák egy részében diákjaink a sportág alapjait is megtanulják, a tehetségeket hosszabb távon is támogatják.

Szabadidős tevékenységek:

Nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves-, kulturális-, sportfoglalkozások, táblajátékok tanítása, könyvtár- és színházlátogatás, stb). Az igényekhez igazodva változatos szakköröket és foglalkozásokat szervezünk: angol, matematika, néptánc, színjátszó, drámajáték, ECDL (7-8. évf.), csillagász, túra, természetismeret, kézműves, rajz, sakk, felvételi előkészítők, sportkörök, pénteki cikkcakk.
Igény és szükség szerint lehetőséget biztosítunk gyógytestnevelésre.
Önköltséges lehetőségek: úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, aerobic, néptánc, aikido, judo, kosárlabda, sakk.

Zeneoktatás:

Az Aelia Sabina Zeneiskola zenepedagógusaival együttműködve iskolánkban lehetőség nyílik többféle hangszer és szolfézs tanulására.

Napközi, tanulószoba, ügyelet:

Az 1-6. évfolyamon igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk a napközis ellátást 16:30-ig és 7-8. évfolyamon a tanulószobát 14:00-16:00-ig. Előzetes igényfelmérés alapján ügyeletet biztosítunk reggel: 7:00-7:45-ig és délután:16:30-18:00-ig.
Nevelő-oktató munkánk egészének igen fontos része a több évtizedes múltra támaszkodó, hagyománnyá vált színes közösségi programjaink sora: Bárczi Piknik, BárcziZOO, szüreti bál, Márton napi vigasság, Luca napi vásár, karácsonyi ünnepségek, Iskolanap, farsang, egészségnap, DÖK nap, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulások, Határtalanul programok, erdei iskola.

A 2024/2025-ös tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani:

1.a osztályfőnök: Pirbus Ildikó

1.b osztályfőnök: Székely Szilvia

1.m osztályfőnök: Molnárné Simon Judit

Sisa Péterné intézményvezető fogadó órája: hétfő 15:00-16:00

A beiskolázásért felel: Bisztricsány Ágnes intézményvezető-helyettes alsosigh@barczialtisk.hu