Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2023/2024-es tanévben tanköteles lesz. 

Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.
Örökös ÖKO iskolaként, Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként kiemelten kezeljük az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra nevelést és a tehetséggondozást, több évtizedes jó gyakorlatainkat osztjuk meg a tehetséggondozás és hátránykompenzálás, az inkluzív nevelés terén.
Iskolánkat a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, öröm legyen számukra a tanulás, a tudás megszerzése, szívesen járjanak iskolába.
Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek a szabadidejüket – mind a napköziben, mind a szakkörökön – a lehető legaktívabban töltsék.
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, ugyanakkor lényeges számukra, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömteli tanulás színtere legyen.

Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A fejlesztés célja: eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével.
A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk órarendbe szervezetten és szakkörökön.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek – a tehetségek és a tanulási nehézséggel küzdők együttnevelését tanórai differenciálással, csoportbontásokkal, külön foglalkozásokkal valósítjuk meg alsó és felső tagozaton egyaránt.

A legkisebbeknek igyekszünk megkönnyíteni az új közösséghez, az iskolás életmódhoz szoktatást a tanév első hónapjában óvoda-iskola átmenet jelleggel.
Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Olvasástanítási módszerünk a hangoztató – elemző – összetevő módszer. Ötödik osztálytól a matematikát és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat nívó csoportban oktatjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk a digitális kultúra tantárgy és 4. osztálytól az angol nyelv oktatását képesség szerinti bontott csoportban.

Nyelvoktatás: Tanított idegen nyelvünk az angol. Ezt az első évfolyamtól, a heti óraszámot fokozatosan növelve vezetjük be, majd 4. évfolyamtól már nívó csoportos bontásban oktatjuk.
Az LCF KIDS CLUB partnerintézményeként egyik induló első osztályunkban mindennapos angol nyelvű klubnapközi programot indítunk.

Sport, mozgás: Az Úszó Nemzet Program keretében 1. és 2. évfolyamon, majd negyedik évfolyamon is a testnevelés tantárgy keretében gyermekeink úszás oktatáson vesznek részt.
Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Magyar Kézilabda Szövetséggel, melynek értelmében a testnevelésórák egy részében diákjaink a sportág alapjait is megtanulják, a tehetségeket hosszabb távon is támogatják.

Szabadidős tevékenységek: Nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves-, kulturális-, sportfoglalkozások, táblajátékok tanítása, könyvtár- és színházlátogatás, stb). Az igényekhez igazodva változatos szakköröket és foglalkozásokat szervezünk: angol, matematika, néptánc, színjátszó, drámajáték, ECDL (7-8. évf.), csillagász, túra, természetismeret, énekkar, kézműves, rajz, sakk, felvételi előkészítők, sportkörök, pénteki cikkcakk.
Igény és szükség szerint lehetőséget biztosítunk gyógytestnevelésre.
Önköltséges lehetőségek: úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, aerobic, néptánc, aikido, judo, kosárlabda, sakk.

Zeneoktatás: Az Aelia Sabina Zeneiskola zenepedagógusaival együttműködve iskolánkban lehetőség nyílik többféle hangszer és szolfézs tanulására.

Napközi, tanulószoba, ügyelet: Az 1-6. évfolyamon igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk a napközis ellátást 16:30-ig és 7-8. évfolyamon a tanulószobát 14:00-16:00-ig. Előzetes igényfelmérés alapján ügyeletet biztosítunk reggel: 7:00-7:45-ig és délután:16:30-17:30-ig.

Nevelő-oktató munkánk egészének igen fontos része a több évtizedes múltra támaszkodó, hagyománnyá vált színes közösségi programjaink sora: Bárczi Piknik, BárcziZOO, szüreti bál, Márton napi vigasság, Luca napi vásár, karácsonyi ünnepségek, Iskolanap, farsang, egészségnap, DÖK nap, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulások, Határtalanul programok, erdei iskola.

A 2023/2024-es tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani:

1.a KIDS CLUB angol klubnapközi program osztályfőnök: Deák Tímea

1.b anyanyelvi és zenei kultúra osztályfőnök: Tóthné Fürjes Zsuzsanna

1.m matematika – sakk osztályfőnök: Gyetvainé Végh Ágnes

Szeretettel várjuk Önöket „Iskolanyitogató” programjainkra gyermekükkel együtt, ahol iskolánkkal és a leendő elsős tanító nénikkel megismerkedhetnek!

Szülői beszélgető kör: 2022. november 21. 17:00-18:00

Tematikus ismerkedő foglalkozások:

2023. január 15. 17:00-18:00

2023. február 15. 17:00-18:00

2023. március 23. 17:00-18:00

Nyílt nap: 2023. április 04. 8:30-12:00

Sisa Péterné intézményvezető fogadó órája: hétfő 15:00-16:00

A beiskolázásért felel: Bisztricsány Ágnes intézményvezető-helyettes alsosigh@barczialtisk.hu