Bemutatkozunk

Békásmegyeri látkép

Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.
Intézményünket a nyugodt, elfogadó,aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, önmaguk megvalósítása.
Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra.

Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magasszintő felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek szabadidejüket – mind a napköziben, mind a szakkörökön – a lehető legaktívabban töltsék.
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, és fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényegesnek tartják, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömszerzés színtere legyen.

Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.

A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével.
A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk a lehetőségeinkhez képest (pl. órarendbe szervezetten, szakkörökön).
A részképesség-zavarral küzdő gyerekeket integráltan oktatjuk, normál létszámú osztályokban.
Alsó és felső tagozaton egyaránt fejlesztő pedagógusaink vezetésével egyéni és kiscsoportos képességfejlesztésen vesznek részt.
Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk az informatika tantárgy oktatását bontott csoportban.

Nyelvoktatás

Tanított idegen nyelvek: angol, német.
Az idegen nyelv oktatása a helyi tantervünkben leírtaknak megfelelően 3. évfolyamtól történik. Az első 2 évfolyamon szülői igény esetén szakköri/tanfolyami formában nyílik lehetőség nyelvtanulásra.

Szakkörök, szabadidős tevékenységek

Színjátszó szakkör

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves, kulturális, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár- és színházlátogatás). A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva és a lehetőségekhez mérten változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk.
Az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően a következő szakköröket szervezzük: néptánc, modern tánc, színjátszó, drámajáték, csillagászat, környezetvédelem, újságíró, énekkar, kézműves, rajz, filmklub, ECDL (7-8. évf.), sportkörök. Önköltséges lehetőségek: tűzzománc, úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, divattánc, aikido, judo, kosárlabda, zenei oktatás.

Napközi, tanulószoba, étkezés, ügyelet

Az alsó és felső tagozaton is igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk az étkezést, a napközis ellátást 16:30-ig és felső tagozaton a tanulószobát 13:00-16:00-ig.
Előzetes igényfelmérés alapján pedagógusfelügyelettel ügyeletet biztosítunk, reggel: 6:30-7:45-ig és délután:16:30-17:30-ig.

Hagyományőrző programjaink

Bárczi Gála

Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására: Bográcsfesztivál, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi műsor (szülőknek, óvodásoknak), Iskolanap, farsang, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis tábor.