Gyakran Ismételt Kérdések

Az iskolánk honlapja sok-sok információt nyújt az intézményben folyó munkáról. A bemutatkozó oldal a legfontosabb jellemzőkről tájékoztatja az érdeklődőket. Az intézményi dokumentumok részletes információkat tartalmaznak, köztük a pedagógiai program és a helyi tanterv az oktató-nevelő munkába biztosítanak betekintést.

Amennyiben személyesen szeretne az iskolába látogatni, hogy így bepillantást nyerjen az ott folyó munkába és megismerkedjen az iskola dolgozóival, szakembereivel, keresse az iskolanyitogató programokat!

Mi úgy gondoljuk, hogy alsó tagozaton a tanító néni személye talán még fontosabb is, mint az iskola maga. A tanulás megszerettetése, az örömteli
iskolába járás egy, a gyerekek számára biztonságot nyújtó, elfogadó, barátságos tanító közelében valósulhat csak meg.
Iskolánk évről évre azon dolgozik, hogy a hozzánk ellátogató szülők és gyermekek az iskolával, tanítóinkkal egyaránt elégedettek legyenek, így
mentesüljenek a nehéz választás alól. A közös céljaink és értékrendünk, módszertani felkészültségünk és sokszínűségünk biztosítéka annak, hogy bármely osztályba is kerül egy kisiskolás, ugyanolyan szerető gondoskodásban és színvonalas oktatásban részesül.

Az első osztályos tanító nénik tudják, hogy az iskolát kezdő gyerekek figyelme rövid ideig köthető le, egyféle tevékenységet 10-15 percig képesek kitartóan végezni. Ezért tapasztalt, jól képzett, gyermekszerető pedagógusaink az órai tanulás mellett játékos, pihentető, sokszor mozgásos tevékenységeket is terveznek, hogy ne terheljék túl a gyerekeket. Az iskolás szokások kialakítása nálunk kis lépésekben, fokozatosan, az életkori igényekkel összhangban történnek.
Minden nap – időjárástól függően – ebéd után vagy a játszótéren, vagy az iskola udvarán játszhatnak a gyerekek, legalább egy órát. Fontosnak tartjuk a szabadtéri játékokat, mert azok elősegítik az idegrendszer fejlődését, fejlesztik a problémamegoldó képességet, a koncentrációt és az önfegyelmet is. Az udvarunkon homokozó, hinta, salakos, betonos és műfüves pálya áll a gyerekek rendelkezésére. Társasjátékra, baráti beszélgetésre, kevés mozgást igénylő elfoglaltságokra a fedett pavilon használható.

Iskolánkban 8:00-13:30-ig tart a tanítási idő, 15:00-16:00-ig tart a védett tanulási idő (házi feladat írás), ezen időszakok alatt csak nagyon indokolt esetben lehet a gyermekeket az iskolából elvinni, a munkát megzavarni.

A napközis tanulóknak kötelező 16:00 óráig az iskolában tartózkodniuk, azonban indokolt esetben minden szülőnek joga van az iskola igazgatójától engedélyt kérni – akár az egész tanévre vonatkozóan – a délutáni foglalkozások alóli felmentésre. Ezt írásbeli kérvény beadásával teheti meg.

Ha valaki rendszeresen jár edzésre, zeneórára, vagy más foglalkozásra, akkor elég egy kérelmet beadni az iskola igazgatójához (a tanító néniken keresztül is lehet) megjelölve, hogy mely napokon, milyen időpontban távozik gyermeke az iskolából. Egyedi esetekben (orvosi vizsgálat, családi esemény) elég a tanító néniknek / tanároknak írásban jelezni a gyermek hiányzását.

Nálunk délutánonként a gyerekek számtalan program közül válogathatnak:

ingyenes szakkörökből pl.: furulya, rajz, foci, természettudomány, néptánc, dráma …,
hagyományőrző programokból pl.: Bárczi Zoo, Szüreti bál, Márton nap, Luca napi vásár, osztálykarácsony, Iskolanap, farsang, egészségnap, Madarak és fák napja, Dök nap…
osztályok által szervezhető programok közül: kirándulások, erdei iskola, téli sportok, színházlátogatás, koncertek…
önköltséges lehetőségekből: kosárlabda, aikido, judo, ping-pong, különböző táncok, tűzzománc, aerobic, Aelia Sabina Zeneiskola hangszeres órái

A házi feladat a tanítási órákon elsajátított tananyag gyakorlására, az ismeretek elmélyítésére, alkalmazására ad lehetőséget. Megerősíti az órán elhangzottakat, rendszeres felkészülésre, kutatásra, tanulásra sarkall, valamint abban is segítenek, hogy a gyerekek elsajátítsák a számukra legmegfelelőbb tanulási módszereket. Iskolánk pedagógusai igyekeznek olyan mennyiségű házi feladatot adni, hogy az azok megoldására szánt idő ne haladja meg a 30-60 percet, így lehetőség szerint otthonra már ne maradjon írásbeli feladat.

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy gond nélkül tudja teljesíteni a tőle elvárt feladatokat. Tapasztalt, jól képzett, gyermekszerető pedagógusaink az órai tanulás mellett játékos, pihentető, időnként mozgásos tevékenységeket is terveznek, hogy ne terheljék túl a gyerekeket.

Az alsó tagozaton olyan mennyiségű házi feladatot igyekszünk adni, hogy az azok megoldására szánt idő ne haladja meg a 30-60 percet, így lehetőség szerint otthonra már ne maradjon írásbeli feladat. Természetesen, ezen szándék sikere nagyban múlik azon is, hogy az adott gyermek, mennyire képes az erre szánt időt koncentrált munkával tölteni. A védett tanulási idő előtt, vagy a játszótéren, vagy az iskola udvarán, általában legalább egy órát szabadon játszhatnak, mozoghatnak a gyerekek, ami szintén elősegíti a délutáni tanulást.

Iskolánk inkluzív szemléletű, feltérképezi és kiemelten támogatja / fejleszti a valamiben tehetséges és / vagy tanulási problémákkal küzdő gyerekeket. Normál osztályban, együtt neveli a többi tanulóval a sajátos nevelési igényű diákokat is, akiknek egyéni megsegítését gyógypedagógus látja el. A beilleszkedési, tanulási, magatartási gondokkal küzdő gyerekek fejlesztését az évfolyam fejlesztő pedagógusa végzi. A kiemelt figyelmet igénylő tehetséges tanulók tehetséggondozó-órákon, foglalkozásokon és szakkörökön vehetnek részt.

Iskolánkban több lehetőség is adódik a kiemelkedő képességű gyerekek tehetségének kibontakoztatására, melyet fejlesztő / tehetséggondozó pedagógusaink végeznek. Elsősorban a fő tantárgyakhoz kapcsolódó versenyekre való felkészítésben, házi versenyek rendezésében, „levelező versenyek” szervezésében nyilvánul meg tehetséggondozó munkájuk. Emellett bontott óra keretén belül a fejlesztő pedagógusaink a tehetségesebb gyermekekkel kiemelten foglalkoznak, miközben az osztálytanítók a többieknek gyakorló órát tartanak.

Tanítóink az órákon gyakran alkalmazzák a differenciálás módszerét, a tehetségesebb gyermekek számára kihívást jelentő feladatok válogatásával, gondolkodtató, kreativitást igénylő, versenyekre felkészítő feladatsorokkal, rejtvényekkel, kutatást igénylő témákkal.

Szakköreink, sportköreink is a tehetségek felfedezését, kibontakoztatását szolgálják. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulóknak és szüleiknek felvázoljuk az iskolán kívüli lehetőségeket is.

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy ne maradjon el tanulmányaival. Ehhez első lépésben saját tanítóitól kap segítséget az órán, a napközi védett tanulási idejében és/vagy a tanórákon kívüli korrepetáláson. A korrepetálás alkalmával kis létszámú csoportban, vagy egyénileg nyújtanak a tanítók segítséget a tananyag megértéséhez.

Emellett, ha szükséges, az iskola fejlesztőpedagógusai a tanórákon, a gyermek tanítóival közösen tervezve / gondolkodva segítik a felzárkózást. Figyelve arra, hogy esetleg a gyermek lemaradása, a tananyag lassabb megértése hátterében nem áll-e valamilyen egyéb tanulási probléma.

Iskolánk évről évre nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek különböző tanulmányi versenyeken próbálhassák ki magukat, módjuk legyen megtanulni csapatban vagy önállóan dolgozni.
Versenyek, amelyeken tanulóink részt vehetnek az alsó tagozaton:
Bolyai Matematika Csapatverseny,
Zrínyi Ilona Matematika Verseny,
Kerületi Matematika Verseny,
Bölcs Bagoly (műveltségi vetélkedő) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Szépolvasó Verseny
Vers és Prózamondó Verseny
Magyar Nyelv és Helyesírás Verseny
Bolyai Természettudományi Csapatverseny.
Természetesen a felső tagozaton sokkal bővebb a versenykínálat. (Lásd honlapunkon a versenynaptárt.)

Intézményünk már első osztálytól lehetőséget biztosít a nyelvtanulásra. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az óvodához hasonlóan sok játékos tevékenységgel szerettesse meg az angol nyelvet, segítse az alapok elsajátítását.

Általános kérdések

Az iskolánknak két tornaterme van: egy kisebb méretű TSMT eszközökkel ellátott tornaszoba, és egy nagyobb, amely mobil fallal kettéosztható. Ezen a két termen kívül testnevelésórákon még a gyerekek rendelkezésére áll egy tükrös terem, a bordásfallal ellátott aula, továbbá az udvar egy műfüves focipályával és egy salakos kézilabdapályával.

Iskolánknak röplabda-, műfüves-, salakos kézilabda-, távolugrópályával rendelkező őrzött, zárt, árnyas, tágas udvara van, amely a kisebbeket mászókával, hintával, árnyékolóval ellátott homokozóval várja.

Nem. Iskolánkban éjjel-nappal portaszolgálat működik, amely biztosítja, hogy az intézmény területére engedély nélkül ne lehessen bejönni.

Praktikus kérdések

Igyekszünk az iskolánkat választó gyerekeket fogadni, ám törvényadta kötelességünk a körzetes tanulók előnyét biztosítani. A nem körzetünkbe tartozó gyerekekre az első évfolyamra jelentkezők felvételi szabályzata az irányadó, mely iskolánk honlapján található.

Szeptemberben Szülői levél formájában tájékoztatjuk a szülőket a tanév legfontosabb tudnivalóiról. Ezen kívül az iskola és az osztály életével kapcsolatban az osztálytanítók félévente szülői értekezleten adnak tájékoztatást, amelyek kiegészülhetnek rendkívüli találkozókkal is. Fogadóórákon a szülők saját gyermekükről kaphatnak információkat. Az aktualitások közlésére – legyen az iskolai vagy osztályszintű – a gyermekek üzenő / tájékoztató füzete és / vagy a most már egyre népszerűbb internetes levelező lista szolgál. Az egész iskolát érintő információk természetesen az intézmény honlapján és a facebook oldalon is megtekinthetők.

Iskolánk reggeli és délutáni ügyelet biztosít. A reggeli ügyelet időtartama 6: 30-tól 7:30-ig, a délutáni ügyelet 16:30-17:30-ig tart, melyet az iskola alsó tagozatán dolgozó pedagógusai látnak el.

Ha a gyermeknek kérdése van, gyakorolnia kell még, vagy esetleg nem ért valamit az órán elhangzottakból, akkor a délutáni tanulási időben van lehetősége arra, hogy a tanítóitól / tanáraitól kapjon segítséget. Az egyéni továbbhaladás megsegítése érdekében korrepetáláson is részt vehetnek a gyerekek.

Felsőben: ötödikben és hatodikban osztálynapközi működik az iskolában, a hetedikesek és a nyolcadikosok pedig tanulószobában kaphatnak segítséget.

Igen, többféle módon. A nyolcadikos diákok szülei számára októberben pályaválasztási szülőértekezletet tartunk az iskolában. Itt az érdeklődő szülők széleskörű tájékoztatást kapnak gyermekük továbbtanulásával kapcsolatban. Ezen kívül a 8. évfolyamosok Iskolabörzén ismerkedhetnek a középiskolai kínálattal, ahova szervezetten, osztályfőnök kíséretében látogatnak el. Novemberben a 8-9. évfolyamosoknak találkozót szervezünk, ahol tapasztalatot cserélhetnek diákjaink a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. Decemberben és januárban matematikából és magyarból intenzív hetet rendezünk a nyolcadikosok számára, ahol tételeket dolgoznak ki, majd szóban és írásban vizsgáznak is az elsajátított tananyagból. Így készülnek fel az előttük álló felvételi vizsgára. Lehetőségük van arra is, hogy 3 általuk választott intézmény nyílt napjára is ellátogassanak, hogy könnyebben és biztosabban tudjanak dönteni a továbbtanulásról. Több középiskola személyesen is ellátogat intézményünkbe bemutatkozás céljából.

Igen. Iskolánkban a nyolcadik osztályos gyerekek középiskolai felvételi vizsgára való felkészülését már évek óta eredményesen segíti az Intenzív hét. Ezen program keretén belül a gyerekek egy-egy héten keresztül tömbösítve tanulják a matematikát valamint a magyar nyelv és irodalmat. Mindkét hét végén vizsgát tesznek a kidolgozott tételek ismeretanyagából. Így a tanulóknak módjuk van tudásukat felfrissíteni, megtapasztalni a vizsgázással járó nehézségeket, és evvel párhuzamosan tanácsokat is kapnak a sikeres felvételizés technikáival kapcsolatban. Ezen kívül a szaktanárok ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartanak matematikából és magyarból a nyolcadikosoknak.