Beszámoló a VEKOP pályázat eredményeiről
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
2020-2021

 

1. A pályázatban résztvevők

Iskolánk tanulói létszáma a 2020/2021. tanévben 541 fő, a pályázatban részt vevő diákok  a tanulók létszámnak 33%-a, 180 fő. Az SNI-s és BTM-es tanulók összlétszáma 153 fő az intézményben, ebből a pályázatba bevontak aránya közel 35%, 57 fő. 

A pályázatban ebben a tanévben is – hasonlóan az előző tanévhez – 10 tanulócsoporttal veszünk részt.

A VEKOP-munkacsoportnak 14 pedagógus tagja, ebből 12 fő dolgozik tanulócsoportokkal, ketten pedig a koordinátori és digitális pedagógiai asszisztensi feladatot látjuk el. Személyi változás két kolléga távozása miatt vált szükségessé 2020. szeptember 1-től. Ők azonnal bekapcsolódtak a VEKOP-munkacsoport tevékenységébe, a belső tudásátadás és egyéni támogatás keretében, valamint önképzés formájában szerezték meg a szükséges ismereteket. Őket a csoport többi tagja aktívan segítette a felzárkózásban és az ismeretek gyakorlati alkalmazásában.

Ebben a tanévben már fontos szakmai meghatározója volt az iskola életének a VEKOP-munkacsoport működése és kezdetét vette a belső tudásátadás formális és informális módon is.

2. Digitális technológia

Az előző tanévben befejeződött a pályázat keretében beszerzett eszközök átvétele, beüzemelése, rendszerbe állítása. A gyakorlatban sajnos már egyre gyakrabban jelentkeznek a tanulói eszközök használatának korlátai a kapacitás és a technológiai avulás miatt.

A tanulói eszközök kölcsönzéses formában, folyamatosan vezetett nyilvántartással, az épület szintjei között arányosan elhelyezve minden pedagógus számára rendelkezésre állnak. Kihasználtságuk egyre nagyobb arányú, és ma már egyre több olyan pedagógus is folyamatosan használja őket, akik közvetlenül nem vesznek részt a VEKOP pályázatban. Ebben nagy segítséget jelent rendszergazdánk támogató munkája.

Miután a VEKOP munkacsoport minden tagja saját, otthoni munkavégzésben is alkalmazott laptopot kapott, az egyéb forrásból beszerzett eszközökkel folytatjuk a teljes pedagógusközösség eszközökkel való ellátását és a tantermek felszerelését. Ezzel tesszük lehetővé a pályázat során szerzett új tudásunk hatékony intézményi implementációját, a belső tudásátadás támogatását. E téren a tanév során jelentősen sikerült előbbre lépni. 

Megoldandó probléma, hogy az újonnan belépő vagy tagozatot lépő tanulócsoportokat nem mindig tudjuk olyan tanteremben elhelyezni, ami projektorral vagy interaktív táblával felszerelt. Ezért továbbra is intézményi cél az eszközellátottság fejlesztése.


Az új eszközök működéséhez és az online programok napi szintű használatához elengedhetetlen volt azok  biztonságos működtetési feltételének megteremtése. 

Második éve két külön wifi hálózat segíti  a munkánkat, a régi mellett az új, KIFÜ által kiépített Eduroam hálózat is, amely a teljes iskolát lefedi. Ez lehetőséged ad a tanárok számára, hogy mind az iskolai, mint a saját eszközeiket használni tudják. Bár az Eduroam rendszernek vannak váratlan leállásai, biztosítani tudja a VEKOP-os eszközök internet elérését.

37 tanterembe illetve fejlesztő terembe eljutott a vezetékes hálózat, számítógép és többségében projektor is. Strukturált hálózatunk továbbra sincs, de gigabites switch-ek beszerzésével egyre több helyen sikerült, illetve folyamatosan sikerül a belső hálózatot gyorsítani. Az iskola internet kapcsolata névleg 500/20 Mbit-esre gyorsult, ami 2019-ben még 120/20-as volt. 

A vírusvédelemre is jut már forrás, így meglévő eszközparkunk 85 eszközére tudunk emelt szintű védelmet adni, bár az iskolai munkaállomások és laptopok száma már 100 fölött van. 

3. Pedagógiai módszertani elemek

3.1. Továbbképzések

 3.1.1. Akkreditált továbbképzések

A Geomatech továbbképzés befejeződött, így az ebben a tanévben belépő két új kolléga számára már belső továbbképzés keretében szerveztük meg a szükséges tudásátadást. Sor került a pályázatban tervezett Interaktív tábla, interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában című akkreditált 30 órás továbbképzésre, amelyen a munkacsoport fele – 6 fő – vett részt, közöttük egy új belépő. 

3.1.2. Intézményen belül szervezett továbbképzések

Három belső tudásmegosztó továbbképzést szerveztünk, amin a tantestület minden tagja részt vett. Ezeken tematikus csoportokban gyakorlatorientált foglalkozásokat vezettek a munkacsoport tagjai. 

2020.08.27.  Tanévindító belső továbbképzés

A nevelőtestület valamennyi tagjának részvételével hat különböző helyszínen folyt a munka. Egy-egy foglalkozás másfél órás volt, de minden kollégának lehetősége volt két programon részt venni.

 • Németh Veronika: Classroom, Meet – kezdőknek
 • Várhalmi Eszter: Linoit, Kahoot, Quizizz, PurposeGames
 • Ollé Katalin: Google űrlap szerkesztése

    PurposeGames, Redmenta, Linoit

 • Makai-Boros Anikó: Youtube, Pinterest, Okosdoboz, Wordwall, Bandicat, Google Earth
 • Kántor Eszter: Loom/ppt hangalámondás

2020.11.02. Őszi nevelési értekezlet

A tanév második továbbképzése az őszi nevelési értekezlet keretében zajlott, amelynek témájául a digitális eszközök és alkalmazások lehetőségeit választotta a nevelőtestület. Ennek szakmai lebonyolítását a VEKOP munkacsoport vállalta.  Lényegében folytatódott az a folyamat, amit a tanévindító továbbképzésen elkezdtek kollégáink. Igyekeztek valóban használható, a mindennapi munkát segítő tudást átadni.

Minden pedagógus előzetesen jelentkezett valamelyik programra, ahol már nem elméleti, hanem gyakorlati tudásmegosztás történt, hiszen mindannyian laptopon, számítógépen vagy tableten dolgoztak.

 • Fehérné Sebő Klára és Makai-Boros Anikó: Wordwall feladat szerkesztés, QR kód generálása, Linoit 
 • Kántor Tiborné: Google űrlap szerkesztése, Loom
 • Kerekesné Agárdi Noémi: Screen-o-matic – videoszerkesztő
 • Nagy Ivánné, Pál Dánielné: Quizizz
 • Várhalmi Eszter: Egy digitális tanóra bemutatása a Linoit segítségével
 • Székely Szilvia: Kahoot 

2021.03.16. A digitális átállást segítő belső továbbképzés 

A központilag elrendelt digitális átállás igényelte a munkaformák, napi gyakorlat, használt eszközök egységes rendszerben kezelését, ezért a nevelőtestület minden tagjának részvételével belső továbbképzést szerveztünk.

 • A Google Classroom használatának és alkalmazásának lehetőségei
 • A szemléltetés különböző eszközei: LearningApps, Wordwall, stb.
 • A számonkérés, értékelés lehetőségei: Kahoot, Redmenta, Quizziz

2021.05.18. Mentori tájékoztató és tudásmegosztás

Egy újszerű szakmai programot, belső továbbképzést szerveztünk a VEKOP munkacsoport tagjai számára online formában, ahol a projekt digitális mentora, Németh Andrásné Farkas Gabriella az előző tanévek óravázlatainak elemzésével, értékelésével és tapasztalatai alapján tett javaslataival segített bennünket. További jól alkalmazható online felületekkel ismertetett meg bennünket, gyakorlati ötleteket osztott meg velünk, tanácsokkal látta el a csoport tagjait. Reményeink szerint ez segíti és tovább javítja a feltöltött óravázlatok minőségét.

3.2. Digitális tartalomfejlesztés

Ebben a tanévben igyekeztünk az NKP felületre feltöltött óravázlatok tartalmára nagyobb hangsúlyt fektetni. Azt kértük a kollégáktól, hogy már az óraterv minta jellegének megfelelő igényességgel készítsék el azokat. 

A tanév során a tervezett 10 óravázlatot minden kolléga elkészítette és feltöltötte. A pandémia következtében elrendelt digitális oktatás megnehezítette ezeknek az óráknak a megtartását és dokumentálását, de egy kolléga kivétellel így is sikerült ezeket június 30-ig feltölteni mindenkinek. Ezt a kötelezettségét  szeptember végéig minden pedagógus teljesítette. 

A 110 óravázlatnak a validálása is megtörtént. Ennek során azt tapasztaltuk, hogy a kollégák többségénél már a korábbiaknál sokkal igényesebb óratervek készültek.

A 2020/2021-as tanévben a pályázatban részt vevő kollégák tanóráinak legalább 40%-a digitális tartalommal támogatott tanóra volt, többeknél már arányuk meghaladta az 50%-ot. Ezt a Kréta e-naplóban jelölték is.

A projektben munkálkodó pedagógusok tanmeneteik átdolgozását, digitális tartalommal kiegészítését valamennyien elvégezték.

4. Események (workshopok, szakmai nap)

4.1. VEKOP workshop – 2020. november 04.

Intézményünkben, a Bárczi Géza Általános Iskolában került megrendezésre az a tudásmegosztó workshop, amelyet a digitális oktatás bevezetése miatt nem tudtunk megtartani 2020 tavaszán.

A tankerület több iskolájából 57 kolléga „érkezett” az online térbe a rendezvényre.

A program első részében – 11:00-13:00 között – Dr. Bokor Tamás a Corvinus Egyetem adjunktusa tartott előadást az értékelésről, annak átalakulásáról a digitális oktatás idején. 

Ezt követően – 13:20-15:00 között – szakmai műhelyekbe invitáltuk a résztvevőket, ahol 5 különböző helyszínen, 5 különböző témában mutattuk meg, hogy iskolánk VEKOP-munkacsoportjának tagjai hol tartanak a digitális pedagógia eszközeinek alkalmazásában, milyen módon és milyen célra használják azokat. A műhelyfoglalkozások célja, hogy olyan online felületekkel és alkalmazási lehetőségekkel ismerkedjenek meg a résztvevők, amelyeket aztán saját gyakorlatukba is beépíthetnek.

 • Ollé Katalin: Virtuális túra a Föld körül a Poly Google Tour Creatorral
 • Kántor Tiborné: Google alkalmazások használata a digitális oktatásban 
 • Várhalmi Eszter: Digitális természettudományos óra. Sikerélmények és felmerülő nehézségek bemutatása.
 • Nagy Ivánné és Deák Tímea: Digitális eszközök és tartalmak matematika órán az alsó tagozaton
 • Makai-Boros Anikó és Székely Szilvia: „Mi így – Ti hogy? Digitális tananyagtartalmak tudásmegosztó beszélgetése”

4.2. A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium szakmai napján 2020. november 17-én az online térben találkoztunk, amelyen iskolánkból 5 kolléga vett részt.

4.3. Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium szakmai napján 2021. június 9-én  vettünk részt, amely online formában került megrendezésre. 

4.4. Internetbiztonsági előadások tanulóknak

 1. október 20-án, a járványügyi előírások miatt online formában szerveződött a második tanulói internetbiztonsági előadás. Az előkészítésnek köszönhetően zökkenőmentesen, a tervezett időpontban elkezdődött a program. Három tanteremben, kivetítőn követte az előadást 55 negyedikes és ötödikes gyerek.

Az internetbiztonsági előadás 2×2 órás időtartamban, 8 óra és 12 óra között két előadó bevonásával folyt, megfelelő pihenőidő biztosításával.

Néhány téma, amellyel megismerkedtek a részt vevő gyerekek: 

 • Facebook, instagram, ezek használatának szabályozása, irányelvei
 • közösségi médiák, azok népszerűsége, használatával kapcsolatban felmerülő veszélyek, kockázatok 
 • videójátékok veszélyei, korosztályos besorolása
 • weboldalak biztonságos használata – jelszavak alkalmazása

Az előadás érdekes és hasznos információkat osztott meg a gyerekekkel, az előadók igyekeztek bevonni a tanulókat, interaktívvá és „közös munkává” tenni a  délelőtti foglalkozást. Az interaktivitás kevésbé érvényesült, mintha élőben tartották volna az előadók a bemutatót, ennek gyakorlata még nem igazán alakult ki. Kicsit száraz, a kisebb korosztály számára fárasztó volt a 4 órás előadás. Tartalmilag sem teljesen ehhez a korosztályhoz szólt, idősebbeket valószínűleg jobban elért volna a tartalom. 

4.5.  Bűvösvölgy

Ebben a tanévben nem sikerült a tervezett látogatásra regisztrálnunk. Sajnos a regisztrációs felület nem tesz lehetővé súlyozást, így az, hogy mi a pályázatban vállaltuk az évi egy látogatást, nem jelent a regisztrációnál előnyt. A tanév során a járványhelyzet amúgy is ellehetetlenítette ezt a programot, így megvalósulására ebben a tanévben semmiképpen nem kerülhetett volna sor.

5. Szemléletformáló kampány 

5.1. Az iskola szakmai munkájában aktívan részt vesz a VEKOP munkacsoport, közvetlen segítséget, mintát adva a többi kollégának a didaktikai eszköztáruk fejlesztésében, a digitális eszközök alkalmazásának, használatának gyakorlatában. 

Az iskolavezetőség havonta megbeszélést folytat, ahol az intézményi koordinátor minden alkalommal beszámol a munkacsoport tevékenységéről, a pályázat aktuális feladatairól.

Igyekszünk minden olyan rendezvényen részt venni, ahol iskolánk pedagógiai gyakorlatát bemutathatjuk. Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként – elsősorban a POK által szervezett pedagógia napok keretében – több lehetőségünk van erre.

5.2. A Budapesti POK Őszi Pedagógiai Napok hagyományos programsorozatán – a járványhelyzetre tekintettel – online előadást tartott Ollé Katalin (történelem-földrajz szakos tanár). Az online műhelyfoglalkozás Meeten keresztül folyt a „Digitális eszközök motivációs szerepe a természettudományos ismeretszerzésben” címmel 2020. október 15-én.
A foglalkozás résztvevői megismerkedtek a digitális tanulásszervezés különböző módszereivel, gyűjtőmunkák készítéséről online felületen, csoportmunkák szervezéséről az online-oktatás keretében (Linoit, Quizziz, Polygoogle, Tourcreator, Classroom, Meet).

5.3. A Budapesti POK Tavaszi Pedagógiai Napok hagyományos programsorozatán – a járványhelyzetre tekintettel – online előadást tartott Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus, a VEKOP munkacsoport tagja. Előadását 2021. április 20-án tartotta “Mit érdemes megtartani az online időszak gyakorlatából? – fejlesztés online térben és visszatérés a hétköznapokba” címmel.

Az online műhelyfoglalkozás azokat a – távoktatás időszakában született – kreatív megoldásokat mutatta be az érdeklődő kollégák számára,  amelyek a fejlesztőpedagógusok kapcsolattartását segítették a gyerekekkel, szülőkkel.  A fejlesztésre szoruló BTMN gyerekek esetében ennek jelentősége még nagyobb, a sajátos igények sajátos megoldásokat is eredményeztek, amit az online felületek alkalmazása gazdagabbá és hatékonyabbá tesz. 

5.4. Honlap

Honlapunkon a pályázat leírása, bemutatása és a fontosabb eseményei szerepelnek. Tanévekre bontva találhatók beszámolók fotókkal a VEKOP rendezvényekről, tájékoztató a szülők és tanulók számára.

A rendezvényekről szóló beszámolók elkészültek, a hozzájuk tartozó képanyaggal együtt. Jelenleg a felület áttervezése folyik, szeretnénk még ebben az évben naprakésszé és folyamatossá tenni.

5.5. Szülők tájékoztatása

A szülők tájékoztatása két szinten valósul meg. 

Az SZMK értekezleteken keresztül valamennyi szülőhöz eljutnak a pályázati folyamattal kapcsolatos legfontosabb információk, események. 

A közvetlenül érintett, pályázatba bevont tanulócsoportok esetében a szülők tájékoztatása a belépő tanulók esetén megtörtént, az intézményi koordinátor levélben tájékoztat, illetve az osztályfőnökök és a szaktanárok külön is információkkal látják el a szülőket. Szülői értekezleteken az osztályfőnökök részletesen is beszámolnak a pályázat megvalósulásáról, az adott csoport e téren elért fejlődéséről.  Visszajelzéseik alapján elmondhatjuk, hogy örülnek, ha gyermekük a pályázatban résztvevő csoportba kerül, illetve igénylik is ezt. Nagyobb a szülői igény, mint ahány tanulócsoportot be tudunk vonni. Hosszabb távon a program kiterjesztése, a digitális eszközök általános használata fogja ezt megoldani, ami felé jó úton haladunk.

6. Önértékelés 

A 2020/2021-ben érvénybe lépő módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelően pedagógiai programunkba beépítettük a „A digitális eszközök alkalmazása pedagógiai munkánkban, a digitális kompetenciák fejlesztése” címmel azt a fejezetet, amely a fejlesztési szükségleteket és célokat fogalmazza meg.

Ebben a tanévben már valóban beszélhetünk a pályázat során megismert új eljárások, didaktikai eszközök intézményi elterjesztéséről, hiszen a pályázat során beszerzett eszközök kihasználtsága igen magas. A belső tudásátadás eredményeképpen egyre több az iskolában a digitális eszközökkel, tartalommal támogatott tanóra. A VEKOP munkacsoport szakmai támogatást nyújt ehhez a tantestület valamennyi tagja számára. 

Az iskola pedagógiai munkájában meghatározó csoporttá vált a VEKOP munkacsoport. Tagjai aktívan bekapcsolódtak az iskola stratégiai jövőképét megformáló szakmai műhely munkájába,  az OH Bázisikola programjaiba, az Ökoiskola munkájába és a Tehetség munkacsoport tevékenységébe is. 

Az SNI és BTMN tanulók fejlesztése és hátránykompenzációja a pályázatban részt vevő pedagógusok révén is megvalósul. Ezt a tevékenységet erősíti a BTMN-es tanulók esetén a projektben aktívan tevékenykedő fejlesztőpedagógus. 

A 2020/2021 tanévbenben elrendelt digitális oktatás – először csak egyes osztályokban, majd az egész országban – megszervezése, a tanítás folyamatosságának biztosítása már támaszkodhatott ezekre a pedagógus kompetenciákra. Így már sokkal kisebb különbség volt a pályázatban részt vevő és a többi kolléga napi gyakorlata között. 

A matematika mellett az idegen nyelvek és a természettudományok terén mutatkozik a legtöbb lehetőség a digitális eszközök alkalmazására, de egyre több alkalommal találkozunk használatukkal iskolánkban magyar, történelem illetve egyéb órákon is. Különösen örvendetes, hogy a tabletek órai használatának gyakorlata, az eszközkezelés, QR-,kód leolvasása, stb. alapvető ismereteket a gyerekek többsége már alsó tagozatos korában elsajátítja, így már az 1. osztályban is rutinosan képesek használni ezeket az eszközöket.

A pályázati programba bevont tanulócsoportok kiválasztásakor továbbra is igyekszünk biztosítani egy-egy tanulócsoport folyamatos fejlődését. Úgy tervezzük a bevonásukat, illetve a tantárgyfelosztást, hogy a tagozatváltáskor is folyamatos maradjon egy-egy  pedagógus elkezdett munkája, és felsőben építeni lehessen a már megszerzett kompetenciákra.

Folyamatosan összevetjük az elért eredményeket a 2017-ben készült DFT fejlesztési céljaival. Összegezve az eddig elért eredményeket, elmondhatjuk, hogy vállalásunk arányos részét teljesítettük, bizonyos területeken túlteljesítettük azt. 

Budapest, 2021. 11. 23.

Hitérné Erdős Róza

Barcza László