FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:Nkt.)  45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.
Az intézmény a döntést határozatba foglalja, ha a jelentkezést elutasítja, és döntését írásban közli a szülővel. A döntéssel szemben annak közlésétől számított 15 napon belül a szülő a döntést meghozó köznevelési intézményhez benyújtva jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.
Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?
Az Nkt. 50. § (7) bekezdésében írtak alapján, a 2020/2021 tanév rendjéről szóló 27/2020 (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-ában írtakra figyelemmel:
A 2021/2022-es tanév első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni!  
Az emberi erőforrások minisztere – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben írtakra – a 19/2021 (III.10.) EMMI számú határozatában az alábbiak szerint rendelkezett:

  • Az általános iskola a járványügyi szempontok figyelembevételével beosztást készít a 2021/2022-es tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
  • Az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022-es tanévre. Ebben az esetben a szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
  1. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
  2. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
  3. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
  4. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
  5. A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A beiratkozásra vonatkozó részletes információkat a későbbiekben megtalálják az iskolák honlapjain.