T i s z t e l t  S z ü l ő k !

 Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2022/2023-as tanév kezdetén.

Ezt a tanévünket jelenléti munkarendben, hagyományosan kezdtük. A jelenléti oktatás minden feltétele biztosított. Járványügyi intézkedési terv nincs érvényben, azonban ügyelünk az alapvető egészségvédelmi szabályok betartására.

Változatlan az iskola Házirendjében:

·      A szülő által igazolható napok száma 5 nap.

·      A csengetési rend: a tanórák 45 percesek, a szünetek 15 percesek, kivétel a 6. óra előtti szünet, amely 10 perces.

·      Az intézmény nyitvatartása és a reggeli ügyelet rendje: a reggeli ügyelet 7.00-től 7.30-ig tart, az esti ügyeletet továbbra is 17.30-ig biztosítjuk. Indokolt esetben, külön kérés alapján lehetőséget biztosítunk a 7.00 óra előtt érkező gyerekek felügyeletére.

Fogadják szeretettel általános tájékoztatónkat!

Iskolánk Örökös Ökoiskola, Kiváló Akkreditált Tehetségpont, a III. kerületben egyedüliként az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. Nevelő-oktató munkánkban kiemelten kezeljük a tehetséggondozást és a hátránykompenzálást, fontos számunkra az egészséges életmódra nevelés, az ökoszemlélet, a
környezettudatosság és a fenntarthatóság. Bázisintézményként több évtizedes jó gyakorlatainkat osztjuk meg a tehetséggondozás és a hátránykompenzálás,
ill. a kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív nevelése terén.
Kedvezőek a feltételeink a mindennapos testnevelés, a mindennapos testmozgás megvalósulásához.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozó programokra, pályázatokra. Széleskörű szakköri kínálatból választhatnak diákjaink, a lemaradókat egyéni és kiscsoportos fejlesztéssel, szaktárgyi korrepetálásokkal segítjük.
Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetésével az 1 – 3. évfolyamon jelentősen csökkentek a tanulói óraszámok, a gyerekeknek több idejük marad a szabadidő hasznos eltöltésére, a friss levegőn tartózkodásra.
Az 1. évfolyamon lehetőséget biztosítunk az angol nyelvvel való ismerkedésre szakköri keretben, ill. ebben az évben kerül bevezetésre az angol klubnapközi program, ahol a gyerekek heti 6 órában játékos formában ismerkednek az angol nyelvvel. Az angol nyelvet 2. osztálytól tanítjuk tanórai keretek között, 4. osztálytól nívócsoportokban tanulják a gyerekek az idegen nyelvet.
Az 5-8. évfolyamon is folytatódik a nívócsoportos oktatás idegen nyelvből, matematikából és magyarból.
Tanulóink ebben a tanévben is ingyen kapták meg a tankönyveket, munkafüzeteket. Az ingyenes tartós tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, tanév végén azokat vissza kell adni. Ez nem vonatkozik az 1-2. évfolyamos tanulók könyveire, munkafüzeteire.
Iskolánkban elektronikus napló működik, így a szülők könnyebben tudják nyomon követni gyermekük tanulmányi előmenetelét. Az elektronikus napló a szülők számára az iskola honlapjáról kiindulva is elérhető.
A szülő tájékozódhat gyermeke előmeneteléről személyesen is az osztályfőnöktől, szaktanároktól fogadóórákon, ill. előre egyeztetett időpontban. Nevelő-oktató munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges a szülői támogatás, az együttműködés, mert csak így érhetjük el közösen, hogy ez a tanév is eredményeket, sikereket hozzon. A legfontosabb számunkra, hogy gyermekeik örömmel jöjjenek iskolába, motiváltak legyenek a tanulásban, és Önök elégedettek legyenek az iskola munkájával. Az iskola vezetése, pedagógusai és alkalmazottai mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekének a tanév örömteli, eredményes és sikeres legyen!

 Budapest, 2022. szeptember 5.

Sisa Péterné intézményvezető sk.

E l é r h e t ő s é g e k :

Intézményvezető:
Sisa Péterné (fogadóórája hétfőn 14-16 óra között, ill. előre egyeztetett időpontban) tel. 243-15-09, 453-20-32, e-mail: igazgato@barczialtisk.hu

Felsős igazgatóhelyettes: Hitérné Erdős Róza (fogadóórája előre egyeztetett időpontban) tel.243-15-09, 453-20-35, e-mail: felsosigh@barczialtisk.hu

Alsós igazgatóhelyettes: Bisztricsány Ágnes (fogadóórája előre egyeztetett időpontban) tel.243-15-09, 453-20-34, e-mail: alsosigh@barczialtisk.hu

Az iskola pszichológusa: Olcsvai Barbara, tel. 243-1509/1019 m., (fogadóóra szülők részére: előre egyeztetett időpontban) e-mail: pszicho@barczialtisk.hu

Gyermekvédelmi felelős:
Szőlősi Mihályné, tel. 234-1509/1001 mellék, fogadóórája előre egyeztetett időpontban

Iskolatitkár: Angel Klára, e-mail: iskola@barczialtisk.hu

Iskolaorvos: Dr. Kósa Éva, rendelése: kedd 9-12 óra

Védőnő: Hevesiné Melczer Mónika, e-mail: melczer.monika@obudaivedonok.hu (fogadóóra: péntek 9-11 óra, előre egyeztetett időpontban, tel: 06-70/685-2135)

A tanuló joga és kötelessége (részlet a Házirendből)

 • A tanuló joga, hogy részt vegyen a szakkörökön, sportkörökön, egyéb választható foglalkozásokon. Az iskola által küldött jelentkezési lapon a szülő aláírásával tudomásul vette gyermeke jelentkezését, a foglalkozáson való részvétel a tanévben kötelező.
 • A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai épségét, egészségét, biztonságát és tartsa tiszteletben diáktársai, pedagógusai emberi méltóságát, jogait és azok gyakorlását.
 • Az iskola, illetve az osztályterem berendezésének épségéért, az iskola tulajdonában lévő eszközökért anyagi felelősséggel tartozik minden tanuló, a
  szándékos károkozást meg kell téríteni!
 • Mobiltelefont, hang- és képrögzítésre alkalmas eszközt a tanítási időben kikapcsolt állapotban a táskában kell tartani! Az eszköz a pedagógus engedélyével használható.

 Az iskola munkarendje:

 1.  A reggeli ügyelet 7.00-tól 7.30-ig tart. Az ügyeletre érkező tanulók csak pedagógus vezetésével mehetnek a termekbe.
 2. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanítás megkezdése után érkezők késése beírásra kerül az e-naplóba. A késések ideje összeadódik, 45 perc késés 1 igazolatlan órának minősül, amiről az iskola (hivatalosan) értesíti a szülőket.
 3. A szülők az iskola kapujáig kísérhetik be gyermeküket. A pedagógusokkal egyeztetett időpontban beszéljék meg kérdéseiket, javaslataikat a pedagógus munkaidején túl. Rendkívüli esetben engedéllyel léphetnek be az iskolába, amit a portán nyilván tartanak.
 4. A napközi 16.30-ig tart. 15.00-16.00 óra között védett tanulási idő van. Kérjük, ne zavarják gyermekük felkészülését ez idő
  alatt! 12.40-15.00 óra között az ügyeletes tanulók segítenek a gyermekek megkeresésében. Az esti ügyelet 17.30-ig tart.
 5.  A tanítási idő és a hozzá kapcsolódó napközis foglalkozás alatt a diákok kizárólag felnőtt kíséretével vagy előzetes írásos engedéllyel hagyhatják el az iskolát.
 6. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást orvos, szülő igazolhat, ezen túlmenően előzetes szülői kérést az Iskolavezetőséghez kell benyújtani. A mulasztást ilyen esetben is indokolni kell. Az osztályfőnök az orvosi igazolást szülői aláírással együtt kéri
 7. Nagy értékű személyes tárgyi eszközökért az iskola felelősséget nem vállal. (mobiltelefon, ékszer, szórakoztató elektronikai eszközök, stb.).

 Kéréseink erre a tanévre:

 1. Az iskola területe nem közpark és játszótér. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy az iskola területére csak indokolt céllal és/vagy engedéllyel jöjjenek. Tavaly több probléma adódott abból, hogy idegenek indokolatlanul használták az iskola kisudvarát, játékait.
 2. Az iskola udvarát csak az iskola tanulói és pedagógusai használhatják! Kérjük, hogy a hozzátartozók a kapu előtti aszfaltozott területen várakozzanak
 3. Tanítási időben (7.45 – 16.30 között) a földszinti termekben folyó munkát ne zavarják azzal, hogy az ablakon keresztül kommunikálnak a gyerekekkel vagy a pedagógussal!
 4. Amennyiben ebéd után szeretnék gyermeküket hazavinni, az 1 – 2. osztályos gyermekeket 13.00 órakor, a 3 – 4. osztályos
  tanulókat 14.00 órakor kísérik ki a pedagógusok. Kérem, ekkor érkezzenek a gyermekekért.
 5. A védett tanulási időt (15.00 – 16.00) kérem, tartsák tiszteletben.
 6. A délutáni napközi 16.30-ig tart. A pedagógusok 16.00 órakor és 16.30 órakor is kikísérik a gyerekeket. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel minél előbb hagyják el az iskola területét. (Természetesen, a korábbi évekhez hasonlóan, a pedagógusokkal a fontos dolgokat meg lehet beszélni a porta
  előtti aszfaltozott részen.)
 7. Segítsék az iskolai munkarend és a szabályok betartását!
 8. Kísérjék figyelemmel az iskola honlapján és a KRÉTA rendszerben közzétett információkat, olvassák az iskolai e- maileket.
 9. Ellenőrizzék, segítsék gyermeküket, hogy az iskolai felszerelést órarend szerint – csak az iskolai tevékenységéhez szükséges eszközöket –
  hozzák magukkal!
 10. A mobiltelefon használatát az iskolai házirend szabályozza, segítsék ennek betartását!
 11. Az otthoni tanulásra, gyakorlásra is szükség van, ellenőrizzék a házi feladatok elkészítését, 7-8. évfolyamon ajánlott a tanulószoba
  igénybevétele!
 12. Ellenőrizzék gyermekük szabadidejét, mert a környezeti hatások, a kortárscsoportok is erősen alakítják a személyiségét!
 13. Az iskola biztosítja a tanulók számára az étkezést, gyermekével ne küldjön melegítendő ételt, mert ennek tárolása, melegítése higiéniai szempontból nem megoldható!

A tanulást segítő és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységek iskolánkban: 

Napközi:

Az 1-6. osztályos tanulók számára biztosítjuk a napközis ellátást, melynek keretében az 1-5.
évfolyamon minden osztály külön napközis csoportként működik. A napközi egyik legfontosabb feladata a szabadidő hasznos eltöltése mellett a szóbeli házi feladatok megtanulása, az írásbeli leckék elkészítése. Ennek érdekében minden napközis csoportban meghatározott, „védett” tanulási időt biztosítunk   (15.00–16.00). A napközis foglalkozások 16.30-ig tartanak.

Tanulószoba:

Tanulószobát szervezünk a 7–8. osztályos tanulóknak szaktanárok vezetésével hétfőtől csütörtökig. Naponta 14.00 –16.00 óra között vehetik igénybe a tanulók ezt a szolgáltatást abban az esetben, ha az otthoni önálló tanulással gondjaik, problémáik vannak. Tanulószobán való részvételre a szaktanár és az osztályfőnök is javaslatot tehet, indokolt esetben kötelezővé teheti a tanulónak.

Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, felvételi előkészítők:

Alsó tagozaton: angol – nyelvtanárok; sakk –Horváth Vince; természetismeret tehetséggondozás – Makai-Boros Anikó, Bendegúz tehetséggondozó
foglalkozás – Tóthné Fürjes Zsuzsanna, anyanyelvi tehetséggondozás – Takács Ágota, matematika tehetséggondozás – Holopovics Lászlóné,
Könyvtáriolvasókör-Sziklai Edit,Néptánc1-2.évfolyamon– Holevasz Katalin, TSMT 1-2. évfolyamon – Nagy Ivánné, Öko-szakkör – Ácsné Böcskei Georgina
kosárlabda – Scheuring Eszter, kézilabda – Molerné Péterszegi Edit

Felső tagozaton: keringő 8. évfolyamnak – Kis Éva, rajzszakkör –Végh Éva, ECDL szakkör –Kántor Tiborné; Túra szakkör – Várhalmi Eszter, csillagász szakkör – Ollé Katalin, angol tehetséggondozó foglalkozások – nyelvtanárok, matematika tehetséggondozás – Holopovics Lászlóné, sakk szakkör – Horváth Vince, sportfoglalkozások: kézilabda –Molerné Péterszegi Edit, kosárlabda – Scheuring Eszter, felvételi előkészítő foglalkozások matematikából és magyarból (szaktanárok)

A m i t  a z  i s k o l á z t a t á s i  t á m o g a t á s r ó l ,  s e g é l y e k r ő l  é s  a  g y e r m e k v é d e l e m r ő l  t u d n i  k e l l :

A támogatásokat csak Budapest III. kerületében állandó lakcímmel rendelkezők igényelhetik. Akik nem a III. kerületben laknak, saját Önkormányzatukhoz fordulhatnak. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló után – amelyet a jegyző állapít meg – többletszolgáltatások igényelhetők. (ingyenes étkezés, Útravaló Ösztöndíjprogram, stb.)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: kérvényezni az erre rendszeresített űrlapon az Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályán lehet
(Budapest, III. Fő tér 2. Tel.: 4378-919).

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: kérvényezni az előzőhöz hasonlóan lehet. Űrlapok az Önkormányzat Ügyfélszolgálatánál kaphatók. Részletes aktuális információk az obuda.hu oldalon olvashatók.

A m i t  a  g y e r m e k j ó l é t i  s z o l g á l t a t ás o k r ó l  t u d n i  k e l l

1./ Elősegíti a gyermekek családban történő nevelésének a feltételeit.  2./ Figyelemmel kíséri a gyermekek napközbeni ellátását.  3./ Felügyeletet biztosít az átmenetileg felügyelet nélkül maradt gyermek számára.

·      Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Közp.  Bp. III. Váradi u. 9-11. Tel: 250-1964

·       Gyermekjóléti és Családi Tanácsadó Központ Bp. III. Kelta u. 5. Tel: 250-3766, 388-9136

·      Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpont (RING) Bp. III. Víziorgona u. 7.-Gyermek és ifjúsági közösség

·      Szociális Szolgáltató Főosztály Bp. III. Fő tér 2. Tel: 437-8662

Az étkezési támogatásra való jogosultságot a kérelmező állandó lakóhelye határozza meg (III. kerületi lakcímigazolás).

kedvezmény

jogcím szükséges igazolás feltétel

100 %

RGYK rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat  

95 %

Tartósan beteg/SNI orvos által aláírt MÁK igazolás a betegségről+BNO kód kerületben lakó kérelmező

 

50 %

Tartósan beteg/SNI orvos által aláírt MÁK igazolás a betegségről+BNO kód vagy Szakértői Bizottság szakvéleménye+BNO

kód

 

kerületen kívül lakó kérelmező

50 % 3 v. több gyermek szülők nyilatkozata
 

 

60 %

 

 

1-2 gyermek

utolsó 1 havi jövedelem; utolsó havi családi pótlék igazolása

testvér iskolalátogatási igazolása

tartásdíjról igazolás vagy nyilatkozat (2 tanúval igazolt)

 

megfelelő jövedelem
egyedül nevelő szülő

III. kerületben lakó kérelmező

 

45 %

 

1-2 gyermek

utolsó 1 havi jövedelem

utolsó havi családi pótlék igazolás testvér
iskolalátogatási igazolása

megfelelő jövedelem

III. kerületben lakó kérelmező

 

A kérelmekkel kapcsolatban Bíró Istvánné (tel. 243-15-09/1010) nyújt bővebb felvilágosítást.

Az étkezési díjak befizetésével, lemondásával kapcsolatos információk:

Általános tudnivalók: Központilag elrendelt szabályozás alapján két készpénzes csekkigénylési nap áll rendelkezésre a szülőknek. A
készpénzes befizetők kizárólag postai csekken tudják az étkezési díjat befizetni.

Diétás étkezéshez mindenképpen be kell hozni a szakorvosi igazolást, amelyet a diétás konyha felé elküldünk. Csak szakorvosi igazolás alapján lehet diétás étkezést igényelni a tanulóknak.

Az étkezés befizetésről a szülők az iskola honlapján, facebook oldalán, az intézmény bejáratánál kihelyezett értesítőről, valamint az osztályfőnöktől tájékozódhatnak, a tanulók az intézmény bejáratánál elhelyezett értesítőről, az iskolai ebédlő hirdető tábláján elhelyezett értesítőről, az osztálytermekben kifüggesztett értesítőről és az osztályfőnöktől is értesülhetnek, valamint mindenki érdeklődhet telefonon a 243-1509/1010 melléken Bíró Istvánnétól.

Ingyenes megrendelés alsó- ésf elsőtagozaton:

Ingyenesen az a tanuló étkezhet,aki rendszeres gyermekvédelmi határozattal vagy állami gondozásba vételrőlszóló határozattal rendelkezik. Fontos, hogy a határozatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán adják le az étkezési kedvezmény elbírálása céljából. Azoknak a szülőknek, akiknek ingyenesen étkezik a gyermeke, a befizetési napokon mindenképpen meg kell rendelni a gyermek étkezését. Szeptember hónapra az
ingyenes megrendelés személyesen történhet, a többi hónapban az alsós tanuló üzenő füzetébe is be lehet írni a megrendelést az étkezés befizetési napra a
következő szöveggel:

” Megrendelem, …név, osztályos gyermekem részére a (1x-i, 2x-i, 3x-i)… étkezést … hónapra. Dátum, aláírás.”  A szülő visszaigazolást kap a megrendelésről egy nulla forint összegű számlával. Az ingyenes étkezés megrendelést minden hónapban a szülőnek kell intézni személyesen, vagy
a tanuló üzenő füzetébe beírva, mert ingyenes megrendelésre az jogosult, akit a támogatás megillet, vagyis a szülő. Ha nem írja be, vagy nem jelenik meg személyesen a befizetési napon megrendelni azétkezést, akkor nem lesz a tanulónak étkezése!
A felső tagozatosok az étkezési kártyájukkal rendelhetik meg az étkezés befizetési napokon az ingyenesen étkezésüket, vagy a szülő személyesen rendelheti meg a felsős tanuló étkezését. Akinek hó közben jár le az ingyenességre jogosító rendszeres gyermekvédelmi határozata, és nem gondoskodott a folyamatosságról, vagy megszüntették, vagy elutasították a fent maradó napokat teljes összegben be kell fizetni, (a befizetett összeg a SZÜLŐ FELÉ VISSZAFIZETÉSRE KERÜL, HA BEMUTATJA AZ ÚJ HATÁROZATOT). A határozat benyújtására 1-3 hónap az ügyintézési idő az önkormányzatnál. Kérjük önöket, hogy időben gondoskodjanak az új kérelmek időbeni beadásáról. Ezért már két hónappal a lejárat előtt a folyamatosság érdekében, az igényléseket fogadja a III. kerületi Szociális Főosztály. Az ingyenességre jogosító rendszeres gyermekvédelmi határozatot (RGYK) a szülőnek
intézményünknél be kell mutatnia. Az étkezési támogatás igényüket minden esetben a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál (1033 Bp. Fő tér 2.) tudják intézni. A kérelem benyújtásához szükséges igazolást az iskola Pénzügyi irodájában lehet
kérni.

Az étkezés lemondási rendje

Az iskolai étkezés csak az iskolában, oktatás céljából tartózkodó tanulókra vonatkozik, a tanulói kedvezményt csak ezekre a napokra biztosítja a törvény. Ha hiányzik a tanuló, akkor az iskolai étkeztetésben nem részesülhet. A tanuló hiányzása esetén, a tanuló étkezését a szülőnek le kell mondania! A lemondás mindenkire – az ingyenesen étkezőkre, az egyéb kedvezménnyel befizetőkre, a kedvezmény nélkül befizetőkre – vonatkozik. Ha az ingyenesen
étkező gyermeknek hiányzása esetén nem mondják le az étkezését, akkor ez többlet költséget jelent, mivel a kiszállított étkezést teljes árban ki kell
fizetni. A le nem mondott napok kiszámlázásra kerülnek a szülők felé minden esetben, teljes árban.

Az étkezés lemondását a szülő reggel 7. 40-től 9.00-ig telefonon a 243-1509/1010 melléken Bíró Istvánnénak jelezze.
Az étkezéslemondás a lemondást követő naptól él, így a jóváírás is. A lemondott napok jóváírása a következő havi étkezés befizetésénél történik. Kérjük Önöket az étkezés lemondásával kapcsolatos teendők pontos betartására.
Az iskolagyümölcs program ebben a tanévben is folytatódik. Előre meghatározott ütemezéssel, négy teljesítési időszakban, heti 1-3 alkalommal kapnak az 1-6. évfolyamos gyerekek gyümölcsöt és 100 %-os gyümölcslevet. A program a gyerekek részére ingyenes.