Öko-munkaközösség

Munkaközösség-vezetői beszámoló

 • Helyzetelemzés (személyi, tárgyi feltételek)

Az öko-munkacsoport szeptember 1-jével alakult munkaközösséggé, egyelőre 4 taggal. (Bartáné, Rohály Erika – biológia, angol, technika szakos, Jakos Tibor – földrajz, technika szakos, Kanyukné Kornyicki Erika – biológia, környezetvédelem szakos és Ollé Katain – történelem, földrajz szakos). Bartáné az 5.b, Ollé Katalin a 7.a osztályfőnöke, Kanyukné Kornyicki Erika és Jakus Tibor osztályfőnök helyettesek. Jakus Tibor ebben az évben sikeres pedagógus minősítésen ment át, pedagógus II. kategóriába lépett. Munkánkat az öko- munkacsoport tagjai is segítik, ennek tagjai:

Bába Imréné fejlesztő munkaközösség

Barcza László reál munkaközösség

Farkas Tamás technikai dolgozók

Frick Judit nyelvi munkaközösség

Horváthné Kiss Zsanett kreatív munkaközösség

Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, felsős reál munkaközösség

Ligay Csilla alsós matematika munkaközösség

Nagy Ivánné alsós magyar munkaközösség, alsós szabadidős munkaközösség

Molnár Amara alsós magyar

Pozsgai Viktor DÖK munkáját segítő tanár, nyelvi munkaközösség

Somogyi Írisz fejlesztő munkaközösség

Török Renáta alsós

Víg Balázsné alsós

a diákságot Csuka Máté 8.b osztályos tanuló képviselte

A jövőben szerencsés lenne, ha a munkaközösség taglétszáma gyarapodna. Fontosnak tartjuk egy alsós kollega bekapcsolódását a munkaközösségbe, aki az alsó tagozat ökoiskaolai koordinációjában segítene.

 • Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása, értékelése
  • egészséges életmódra nevelés,

A munkaközösség számos programjával bekapcsolódott az egészségre nevelés feladatának megvalósításába. Októberben mozgósítottuk a diákokat a Kézmosás világnapja alkalmából, a vízfogyasztás fontosságára hívtuk fel a figyelmet a Víz világnapja alkalmával márciusban. Részt vettünk az egészségnap tervezésében, együttműködtünk az iskola védőnőjével a dohányzás elleni prevenciós foglalkozások szervezésében. A témahét során a nyolcadik évfolyam egészséget veszélyeztető káros szenvedélyekkel foglalkozott. A technika órák keretein belül Jakus Tibor vezetésével a tanulók a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjaival ismerkedhettek meg.

 • környezeti nevelés, ÖKO tevékenység

Tapasztalataink szerint a gyerekeknek tetszettek ökorendezvényeink, melyek sokszor kiragadták őket a mindennapos iskolai tanulásszervezési formákból. Ilyen például a BárcziZoo állatok napi (okt. 4.) vidám, jelmezes felvonulása, az alsóban és felsőben is lebonyolított öko-akadályversenyek, a Ne Vásárolj Semmit Nap! novemberi vetélkedője, az idei tanév Kézmosás világnapi, Víz világnapi kampánya. Többször szerveztünk iskola virágosítási akciót, melynek révén az iskola bejáratánál megszületett egy használt gumiabroncsokból álló színes, virágos és időtállónak bizonyuló kiskert, illetve az iskola előkertje szemet gyönyörködtetővé, esztétikussá vált. Év elején minden felsős osztály zöld sarkot létesített osztálytermében, melynek gondozása a tanulók feladata volt. Fontos hangsúlyozni, hogy mindehhez főként a gyerekek és szülők anyagi segítségét vettük igénybe, hiszen a munkacsoportunknak nincs felhasználható anyagi kerete. Tapasztalataink szerint minimális anyagi eszközök bevonásával mégis nagy sikereket lehet elérni.

Kialakításra került az iskola könyvtár ökosarka is.

Idén februárban iskolánkban járt a Herman Ottó Vándortanösvény, melynek kreatív és szórakoztató játékait jól tudtuk hasznosítani az alsós és felsős környezet, illetve természetismeret órákon egyaránt.

A gyerekek környezettudatosság iránti fogékonyságát, motivációját növelendő, idén ökocsiga versenyt rendeztünk az osztályok között, mely valóban elérte a célját.  Az osztályok ökotevékenységeikért (pl. szelektív hulladékgyűjtés, versenyrészvétel, kampányaktivitás) csigapontokat kaphattak, és az osztályokat jelképező csigák egy óriás versenypályán lépkedhettek. A versenyt megnyerő osztály magas jutalomban részesül.

A hagyományos iskolai rendezvényeinket is igyekszünk kicsit zöldebbé tenni, ezeket a kísérleteinket is szívesen fogadták a gyerekek. A szeptemberi bográcsfesztiválon az iskola előkertjében jött létre a fent már említett virágos gumiabroncs kompozíció , az adventi készülődésnél is előtérbe kerültek az újrahasznosított anyagokból készülő ajándékok, és még az iskolai madáretetőket is megtöltöttük saját készítésű madárkalácsokkal, sőt idén madáretető készítő versenyt is rendeztünk. Hagyományos természetismereti pontvadász vetélkedőnk kifejezetten környezetvédelmi témákat dolgoz fel.

 • nemzetiségi kisebbségi ismeretek tanításának tapasztalatai, eredményessége
 1. évfolyamon a hon- és népismeret órákon, illetve 8. évfolyamon a földrajz órák keretein belül foglalkozunk a hazai kisebbségeinkkel. Idén az 5. és a 7. évfolyamos tanulóinknak lehetőségük nyílt a HATÁRTALNUL-pályázat keretein belül ellátogatni a Felvidékre, illetve Erdélybe, mely azontúl, hogy feledhetetlen élményeket jelentett a gyerekeknek, segített velük megértetni a Kárpát-medenceetnikai sokszínűségének tényét.
 • mindennapos testmozgás

Testmozgás fontosságára tanórai keretben (biológia, természetismeret, osztályfőnöki) hívjuk fel a figyelmet.

 • tehetséggondozás

Az öko-munkaközösség két szakkört gondoz. Kanyukné Kornyicki Erika környezetvédelmi szakkör, Ollé Katalin pedig csillagászat szakkört vezetett heti 2 órában. Számos versenyre készítettük fel a gyerekeket. Házi környezetvédelmi pontvadász verseny, házi biológia, földrajz verseny. Nagy sikerrel zajlott az ökocsiga verseny, mely a felső tagozat minden osztályát megmozgatta. A házi versenyeken kívül országos versenyeken is indultunk: Bolyai Természettudományi -, Kaán Károly-, Karádi Károly-, Teleki Pál-, Herman Ottó-, Kulin György-versenyek, Kövesd a kutatókat verseny. A Bolyai Természettudományos Csapatversenyen az iskola 29 csapata indult, felkészítésükben munkaközösségünk is részt vett.

 • Munkatervi célok és feladatok teljesülése, értékelése, eredményessége

Az éves munkatervek összeállításánál nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több kolléga kapjon szervezési feladatokat, hogy az egy főre jutó munkaterhelés ne jelentsen jelentős többletterhet. A feladatok kiosztásánál arra is figyeltünk, hogy mindenki érdeklődési körének, eddigi rutinjának megfelelő munkát kapjon. Ennek köszönhetően a munkaterveinkben vállalt programok általában kivitelezésre kerültek. (Pár programunk eltérő okokból nem valósulhatott meg, pl. az iskola környékének síkosságmentesítése a gyerekek bevonásával vállalásunk az enyhe tél miatt nem kerülhetett teljesítésre. A májusi Óbuda-vetélkedő a rendkívül sűrű májusi program miatt maradt el. Cserébe viszont előre tervezés nélkül bekapcsolódtunk más programokba, versenyekbe. Pl. Kulin György csillagászati verseny, Kövesd a kutatókat verseny, 5. évfolyam felvidéki kirándulása.) A programokról, vetélkedőkről a diákok, a kollégák és a szülők a földszinti és emeleti ökofaliújságokról is tájékozódhatnak, illetve az iskola weboldalán is bevezetésre került az ÖKO-fül, melyre az információk folyamatosan feltöltésre kerülnek.

Az öko-munkaközösség ezévi munkáját sikeresnek és eredményesnek tartjuk.

 • A munkaközösség működése:
  • szakmai megbeszélések

Mivel a munkaközösség nagyon kis létszámú, ezért nem igényeljük a gyakori értekezletek tartását. Személyesen, illetve elektronikus formában tartjuk egymással a kapcsolatot. A legfontosabb szakmai konzultációnk év elején, a munkaterv elkészítésekor zajlik. Tapasztalataink szerint egy jól átgondolt munkaterv a kulcsa a munkaközösség sikeres és eredményes működésének.

Év elején létrehoztuk az öko-munkacsoport elektronikus levelezőlistáját, melybe a munkacsoport nagy része be is lépett.

 • évfolyam mérések értékelése
 • tanulmányi és sportversenyek (ki? mit?)

Kanyukné Kornyicki Erika

 • iskolai környezetvédelmi pontvadász
 • iskolai biológia verseny lebonyolítása
 • iskolai ökocsiga verseny lebonyolítása
 • Herman Ottó-versenyre felkészítés
 • Kaán Károly-versenyre felkészítés
 • Bolyai Természettudományos csapatversenyre felkészítés
 • madáretető készítő verseny
 • Öko7 versenyre kísérés, felkészítés

Bartáné Rohály Erika

 • Karádi-versenyre kísérés
 • Bolyai Természettudományos csapatversenyre felkészítés
 • Kaán Károly-versenyre felkészítés és kísérés
 • Öko7 rendezvényre felkészítés

Jakus Tibor

 • Bolyai Természettudományos csapatversenyre felkészítés
 • madáretető készítő versenyen való részvétel

Ollé Katalin

 • Környezetvédelmi pontvadász bonyolítása
 • Ökocsiga verseny lebonyolítása
 • Iskolai földrajz verseny szervezése
 • Teleki Pál-versenyre felkészítés, kísérés
 • Karádi-versenyre felkészítés
 • Kaán Károly-versenyre felkészítés
 • Kulin György-versenyre felkészítés és kísérés
 • Kövesd a kutatókat versenyre felkészítés és kísérés
 • Kutató diák pályázatra felkészítés, kísérés
 • Öko7 versenyre kísérés, felkészítés
 • kiemelkedő tanulói teljesítmények (budapesti, országos eredmények)

Molnár Dániel, Vélin Goran – Kövesd a kutatókat országos 13.

Molnár Dániel, Pistyur Márton, Büki Gergely – Kulin György Csillagászti Diákverseny országos 5.

 • tanórán kívüli programok értékelése (pl.: szakkör, korrepetálás, tehetséggondozás, versenyfelkészítés, verseny szervezése …)

A munkaközösség által vezetett szakkörök létszáma elég alacsony max. 10 fő, a tanulói létszám jellemzően év végére jelentősen lecsökken. A kitartó gyerekek azonban nagyon elkötelezettek, lelkesek.

Korrepetálásra igény szerint kerítettünk sort, nagy segítségünkre voltak a fejlesztő pedagógusok, akikkel igyekeztünk együttműködni, egy-egy tanuló esetében gyakran tartottunk esetmegbeszélést,  munkájukat köszönjük.

Versenyfelkészítés a versenyekhez kötötten zajlott, órarendi kereteken felül.

 • iskolai programokban való munkaközösségi feladatvállalás

Az iskola ökoiskolai arculatának megtervezésében kiemelkedő szerepünk volt. Munkánk nagy része a tanítási órákon kívül zajlott, témanapokon, tanórák közötti szünetekben, délután az iskolában, és azon kívül. Munkánkkal a tanítási órák rendjét igyekeztünk nem megzavarni.

 • iskolán kívüli programok

Öko7-rendezvényen ebben az évben is részt vettünk.

 • kiemelkedő pedagógusi tevékenység a munkaközösségben

Kanyukné Kornyicki Erika kiemelkedő mértékben vett részt az iskola ökoiskolai arculatának tervezésében és kivitelezésében. Magas színvonalú szakmai munkáját jelzi az általa vezetett szakkör, a rengeteg versenyfelkészítés és a pályázatírói tevékenység.

 • speciális feladatok

Az öko-munkaközösség fontos feladatának tekinti a pályázatok figyelését is. A jövő tanévben az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által kiírt környezeti nevelési pályázat segítségével tehetséges tanulóink fognak egy bakonyi kiránduláson részt venni. Illetve pályázatot nyújtottunk be egy tehetséggondozó természetismereti szakkör lebonyolításának anyagi finanszírozásáért is.

Ebben a tanévben nagy hangsúlyt fektettünk a madárbarát kert programba való belépésre. Iskolánk tanulói a téli időszakban vállalták a madáretetők kihelyezését és folyamatos eleséggel való ellátását, a madáritató vízzel való megtöltését. Munkánk eredményeként az iskola elnyerte a madárbarát iskola címet.

Nagy sikert értünk el a szelektív hulladékgyűjtésre való motiválásban. Az idei évben kiemelkedő mennyiségű papírt, műanyag kupakot és használt elemet gyűjtöttünk. A motiválásban az ökocsiga verseny szerepe vitathatatlan.

Jakus Tibor az iskolai falitérképek javítását végezte hatékonyan.

Feladatnak tűztük ki magunk elé kapcsolataink elmélyítését civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén. Kapcsolatba kerültünk a Magyar Madártani Egyesülettel (madárbarát iskola), a Herman Ottó Intézettel (vándor tanösvény), a Békásmegyeri Közösségi Házzal(ÖKO7), csatlakoztunk a nemzetközi Eratosthenés-méréshez.

 • Önképzés, továbbképzésen való részvétel
 • Napközis tevékenység értékelése

Délutáni szakköreink a napköziben itt maradó gyerekek tartalmas délutáni foglalkoztatásában segítenek.

 • A kompetenciamérés eredményeinek javításához javasolt intézkedések (felső tagozat)
 • A követő mérések, egyéb mérések tapasztalatai
 • Egyéb észrevételek, javaslatok a jövő tanévre

Szeretnénk a munkaközösség taglétszámát emelni.

Az alsó tagozat számára is szeretnénk kiterjeszteni bizonyos programjainkat, pl. madáretetés, ökocsiga verseny

Szelektív szemeteseket kell beszereznünk a folyosókra, mert tapasztalataink szerint az udvari szemetesekig nem jut el a szelektíven gyűjthető hulladék.

Átgondolást igényel az iskola zöld faliújságának frissítése, itt az osztályok bevonását tervezzük külön beosztás alapján. A Bárczi-Zoo felsős programját is új keretek közt szeretnénk lebonyolítani.

Felmerült egy iskolakert kivitelezésének terve, keressük a pályázati lehetőséget hozzá.

Végül a természettudományos órák órakeretének fél-fél órával való emelését szeretnénk elérni, amennyiben ez lehetséges.

Ollé Katalin

Budapest, 2016. június 20.