Az ÖKO-munkaközösség beszámolója 2017/18-as tanév

I. Helyzetelemzés (személyi, tárgyi feltételek)

A szűkebb munkaközösség tagjai:

Ollé Katalin munkaközösségvezető, földrajz, történelem szak, osztályfőnök
Bartáné Rohály Erika biológia, technika, angol szak, osztályfőnök
Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus
Kanyukné Kornyicki Erika, biológia, környezetvédelem szak, osztályfőnök
Makai Boros Anikó tanító, alsós 1. osztályos munkaközösség
Szőlősi Mihályné gyermekvédelmi felelős

Nagy-Balóné Mogyorós Vera iskolapszichológus

A tágabb munkacsoport tagjai:

Bába Imréné fejlesztő munkaközösség, Barcza László, reál munkaközösség, nevelési munkaközösség,
Jancsecz Dániel technikai dolgozók (év közben távozott az iskolából), Frick Judit nyelvi munkaközösség, Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, felsős reál munkaközösség, Ligay Csilla alsós 4.osztályos munkaközösség, Nagy Ivánné 2-3. osztályos munkaközösség, Molnár Amara alsós 2-3. osztályos munkaköösség, Pozsgai Viktor DÖK munkáját segítő tanár, nyelvi munkaközösség, nevelési munkaközösség, Somogyi Írisz fejlesztő munkaközösség, Török Károly kreatív munkaközösség, Víg Balázsné alsós 4. osztályos munkaközösség, Vájlok Réka, Németh Napsugár tanulók a DÖK képviselői
A tantestület támogató attitüd jellemzi, programjainkban szívesen vesznek részt, munkánkat sokrétűen segítik.

II. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása, értékelése

Az ÖKO-munkaközösség igyekezett kivenni részét az iskola egészségnevelési programjából. A szeptemberben meghirdetett ökocsigaverseny az osztályok pontozásával igyekezett motiválni a tanulókat, rajtuk keresztül a családokat a fenntarthatósággal kapcsolatos programokban való részvételre. Szelektív gyűjtéseket rendeztünk az év folyamán folyamatosan ( papír, elem, kupak, PET, e-kütyü), természettudományos szakkörökön való részvételre buzdítottunk, nevezetes napokról megemlékezéstünk (állatok világnapja, kézmosás világnapja, víz világnapja, Föld világnapja, madarak és fák napja), országos (TeSzedd!) és önkormányzati takarítási akciókban (Takarítsuk ki Óbudát!) vettünk részt, iskolavirágosítási akciót rendeztünk, téli madáretetési akciót szerveztünk, egészségnap projektnapot és fenntarthatósági témahetet szerveztünk. Tanulóinkat több természettudományos, illetve környezetvédelmi vetélkedőn indítottuk, szép eredményeket értünk el. Az ősz folyamán pedig egy diákcsoport az önkormányzat által kiírt Környezettudatos nevelésért pályázat révén az Ócsai Madárvártára látogathatott.

III. Munkatervi célok és feladatok teljesülése, értékelése, eredményessége

Szeptemberben elkészült az éves munkatervünk, amelynek pontjait igyekeztünk teljesíteni. Sajnos a márciusra tervezett iskolai Tudorka versenyek a munkaközösségben előforduló hosszabb betegség miatt elmaradtak. Viszont terven felül két országos versenyhez is csatlakoztunk, ahol szép eredményeket értünk el. Május elejére elkészült az öko-pályázat, melyet be is nyújtottunk, reményeink szerint ökoiskolai címünket az elkövetkező három évre is megtarthatjuk. Nagy örömmel töltött el minket, hogy idén az alsós osztályok is nagy számmal csatlakoztak a fenntarthatósági témahéthez, valamint az iskolai csigaversenyhez.

IV. A munkaközösség működése:

  • szakmai megbeszélések száma, tapasztalatok

Mivel a munkacsoport nagy létszámú, és a feladat nagyon szerteágazó, ezért a részfeladatokat az érintettekkel, az abban szerepet vállalókkal négyszemközt beszéltem meg. A szervezésben, tervezésben legnagyobb segítségemre Kanyukné Kornyicki Erika volt, nélküle a változatos, egész éven keresztül tartó feszített munka nem valósulhatott volna meg. A mindenkit érintő információkat levelező lista révén, emailban osztottam meg. Az iskola öko tevékenysége olyan sokrétű, hogy voltak, vannak olyan történések, amelybe én se nagyon látok bele (pl. alsós hagyományörző ünnepek).

  • Rengeteg versenyen vettünk részt. Bolyai Természettudományos Csapatverseny, Teleki Pál Földrajz Verseny, Herman Ottó Biológia Verseny, Kaán Károly Verseny. Ezeken a versenyeken kiemelkedő eredményeket sajnos nem értünk el. Az év folyamán aktívan figyeltük az adódó versenyzési lehetőségeket. Tapasztalataink szerint a gyerekek szeretik a kutatást igénylő, változatos és színvonalas feladatokat tartalmazó versenyeket. Ilyenek voltak ebben a tanévben az Ady Endre Gimnázium Herman Ottó levelező versenye, a Somosi-Környezetnevelési Központ Ifjú Fürkész versenye és a Kulin György Csillagászti Verseny. Ezek a levelező versenyek viszonylag kevés tanulót mozgósítanak, viszont komoly felkészítést igényelnek. A felkészítést szakköri keretben, illetve tehetséggondozó foglalkozások révén oldottuk meg. A több hónapos kitartó munkának meg is lett az eredménye, országosan is kiemelkedő eredményeink születtek. (Nem mellesleg a versenyfeladatok megoldása a szaktanárok számára is kihívást és örömet okozott.)
  • kiemelkedő tanulói teljesítmények (budapesti, országos eredmények)

Ifjú Fürkész: országos 3. (Földvári Melinda, Pozsgai Bertalan, Kiss Martin, Karádi Zalán-felkészítő tanár: Kanyukné Kornyicki Erika)

Kulin György Csillagászat Verseny: országos 6. (Baranyai Richárd, Blumenthal Emma, Büki Gergely – felkészítő tanár: Ollé Katalin)

  • tanórán kívüli programok értékelése (pl.: szakkör, korrepetálás, tehetséggondozás)

A felsőben csütörtök délután tartottunk tehetséggondozó foglalkozásokat. Rendszerint duál módszert alkalmazva, azaz két tanár foglalkozott a gyerekekkel. Sajnos a szakköri létszámot nem sikerült elérnünk. Több ízben vittük ki terepre a gyerekeket, a csillagászati verseny feladatainak megoldás miatt még esti meteorvadászatokat is rendeztünk.

  • iskolai/iskolán kívüli programokban való munkaközösségi feladatvállalás

Az ÖKO-munkaközösség programjainak nagy részét tanórán kívül szervezi. Aktívan részt vettünk több iskolai szintű rendezvény lebonyolításában (egészségnap, témahét, hagyományörző programok, takarítási akciók, kirándulások szervezése)

  • kiemelkedő pedagógusi tevékenység a munkaközösségben

Köszönet Kanyukné Kornyicki Erikának a segítőkészségéért, jó ötleteiért, pontos, fegyelmezett munkájáért, a csigák tempójának felügyeletéért.

Köszönet Makai Boros Anikónak az alsós ökotevékenység összefogásáért.

Köszönet Pozsgai Viktornak a DÖK zöldítésének előmozdításáért, a papírgyűjtés, a madarak- és fák napjának megszervezéséért.

Köszönet Szöllősi Mihálynénak és Nagy-Balóné Mogyorós Verának a madarak egész éves itatásáért és az egészségnap megszervezéséért.

Köszönet az alsós tanítónéniknek és a felsős osztályfőnököknek az egész éves szorgos hasznosanyaggyűjtésért, az ÖKO-programokba való bekapcsolódásért, a rengeteg színvonalas hagyományörző programért , az erdei iskolákban való részvételért.

Köszönet Somogyi Írisznek a dekorációban való segítségéért.

Köszönet Kántor Eszternek a honlap ÖKO-fülének gondozásáért.

Köszönet Török Károlynak és az őt segítőknek a péntek délutáni nyüzsgés színes programkavalkádjáért.

  • bemutató órák és óralátogatások tapasztalatai

Munkaközösségünk bemutatkozott az Őszi Pedagógiai Napokon, ahol az ökoiskolai tevékenység szerepe a tanulók motiválásában témát boncolgattuk műhelyfoglalkozás keretein belül. Az előadás során ökoiskolai jó gyakorlataikat osztottuk meg a jelenlevők egymás között,

  • speciális feladatok

Sajátos feladatunk révén képesek vagyunk sikerélményt adni az iskolai sikereket elérni nem tudó tanulóknak is.

V. Önképzés, továbbképzésen való részvétel

Kanyukné Kornyicki Erika és Pozsgai Viktor végzi az etika tanári továbbképzést

VI. Egyéb észrevételek, javaslatok a jövő tanévre

Eddigi gyakorlatunkat szeretnénk tovább folytatni.

Ollé Katalin                           Budapest, 2018. június 10.